Giới thiệu

Nhân sự các phòng ban

 

I-  PHÒNG KINH DOANH KHAI THÁC:
     
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1. Ông Hà Minh Phương - Trưởng phòng
2. Bà Lê Quỳnh Dương - Chuyên viên
3. Bà Lê Thị Anh Thư - Chuyên viên

II-  PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH:
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. Ông Trần Đình Vương - Trưởng phòng
2. Bà Nguyễn Thị Trúc Giang - Nhân viên hành chính - văn thư - lễ tân
III-  PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN:
       
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1. Ông Võ Minh Chơn - Trưởng phòng
2. Bà Huỳnh Thị Nghi Thương - Chuyên viên
IV-  PHÒNG QUẢN LÝ TÀU:
       
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          A – BỘ PHẬN KỸ THUẬT:
                 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1. Ông Lê Hoàng Dâng - Trưởng phòng
2. Ông Đỗ Văn Chính - Phó phòng

          B – BỘ PHẬN AN TOÀN PHÁP CHẾ:

1. Ông Tạ Đình Bảy -

DPA kiêm Trưởng BP.ATPC (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

2. Ông Nguyễn Quế Khâm - Chuyên viên BP.ATPC
3. Ông Tạ Đình Bẩy - Chuyên viên BP.ATPC

 

Lượt xem: 5191