Giới thiệu

Nhân sự các phòng ban

 

I-  PHÒNG KINH DOANH KHAI THÁC:
     
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1. Ông Bùi Quang Minh - Chuyên viên KDKT

II-  PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH:
 
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. Ông Hoàng Văn Sơn - Phó Trưởng phòng
III-  PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN:
       
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1. Ông Nguyễn Hoàng Du - Kế toán trưởng
2. Bà Huỳnh Thị Nghi Thương - Chuyên viên
IV-  PHÒNG QUẢN LÝ TÀU:
       
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
A – BỘ PHẬN KỸ THUẬT:
       
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1. Ông Nguyễn Duy Hân - Trưởng phòng

B – BỘ PHẬN AN TOÀN PHÁP CHẾ:

1. Ông Bùi Quang Minh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-

Chuyên viên pháp chế

C - PHÒNG QUẢN LÝ TÀU:  
1. Ông Hoàng Văn Sơn - DPA (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Lượt xem: 6837