Giới thiệu

Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

A-  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Ông Trần Cao Phong - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Văn Tiến Dũng - Thành viên HĐQT
3. Ông Mai Ngọc Mẫn - Thành viên HĐQT
4. Ông Ngô Hoài Bắc - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Viết Khái - Thành viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Hoàng Quân - Thành viên HĐQT
7. Ông Đỗ Mạnh Bình - Thành viên HĐQT
 

B-  BAN KIỂM SOÁT:

1. Ông Lê Hòa Bình - Trưởng BKS chuyên trách
2. Ông Bùi Thế Quang - Thành viên BKS

 

 

Lượt xem: 8291